Unang Pagsusulit

Panuto: Tama o Mali. Piliin ang T kung Tama ang sinasaad ng pahayag at M naman kung Mali.

Scroll to Top